Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo mời thầu các gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây mới hàng rào dây thép gai và Gói thầu số 02: Giám sát thi công gói thầu số 1 thuộc công trình: Xây mới hàng rào dây thép gai

(11/08/2020)

  1. Tên gói thầu: Xây lắp

1.1 Gói thầu số 01: Thi công xây mới hàng rào dây thép gai

- Loại gói thầu:

- Giá gói thầu: 144.199.902 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm linh hai đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Gói thầu số 02: Giám sát thi công gói thầu số 01.

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 4.736.967 đồng (Số tiền bằng chữ:Bốn triệu, bảy trăm ba mươi sáu nghìn, chín trăm sáu mươi bảy đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ gói thầu số 01.

2. Tên công trình: Xây mới hàng rào dây thép gai – Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái.

3. Nguồn vốn: Phí  nhập xuất hàng Dự trữ quốc gia năm 2020 – Phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

 Các tin đã đưa ngày: