Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp bảo hiểm kết hợp con người năm 2020

(11/08/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3814.588

- Fax: 0225.3747.179                                  Email: dongbac@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:  Cung cấp bảo hiểm kết hợp con người năm 2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Cung cấp bảo hiểm kết hợp con người năm 2020 cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Chỉ định thầu  rút gọn

36.250.000đ

36.250.000đ

Công ty Bảo việt Hải Phòng

Số 296/QĐ-CDTĐB ngày 07/8/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc.

Hợp đồng trọn gói.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: