Chi cục DTNN Tiên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.240 tấn gạo nhập kho năm 2020

(23/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

- Địa chỉ: Thị trấn Lim - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223837392;   Fax: 02223837392

2. Tên dự án (gói thầu): Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.240 tấn gạo Dự trữ Quốc gia nhập kho năm 2020.

3. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

4. Tổng mức đầu tư: 97.960.000đ

(Chín mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng)

5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

6. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 28/QĐ-CCDTTS ngày 22/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.240 tấn gạo nhập kho năm 2020”. Tại 02 vùng kho thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn.

7. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn.

B. Nội dung thông báo:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.240 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2020

97.960.000 đ

(Chín mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng)

NSNN

Chỉ định

thầu rút gọn

23/7/2020

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: