Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo mời chào hàng Gói thầu số 9: Thiết bị công trình (thang máy)

(27/07/2020)

 

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 9: Thiết bị công trình (thang máy)

- Loại gói thầu:  Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 500.000.000 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp thiết bị công trình (thang máy) công trình trụ sở làm việc cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

         - Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Nam Ninh

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ ngày 27/7/2020 đến 14h00 ngày 03/8/2020.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Tại http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 7.500.000 đồng (bảy triệu năm trăm nghìn đồng). Thời gian của bảo đảm dự thầu là 75 ngày kể từ ngày 03/8/2020.

10. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. Đối với những ngân hàng, tổ chức tín dụng đã kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là Hệ thống), nhà thầu thực hiện bảo lãnh dự thầu qua mạng. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng chưa có kết nối đến Hệ thống, nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng và đính kèm khi nộp E-HSDT. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cam kết nộp bản gốc bảo lãnh dự thầu theo quy định.

11. Thời điểm đóng thầu: 14h ngày 03/8/2020.

12. Thời điểm mở thầu: 14h ngày 03/8/2020.

 Các tin đã đưa ngày: