Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn quý III, IV năm 2020

(24/07/2020)

 

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 02563.826.441 ;    Fax: 02563 827 526.

2. Tên gói thầu: Mua văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn quý III, IV năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 351/QĐ-CDTNB ngày 23/7/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn quý III, IV năm 2020.

          4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

          5. Giá gói thầu: 17.290.500 đồng (Mười bảy triệu hai trăm chín mươi nghìn năm trăm đồng)

B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói
 thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
 lựa chọn nhà thầu

Thời gian
 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại
 hợp đồng

Thời gian
 thực hiện hợp đồng

1

Mua văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn quý III, IV năm 2020

17.290.500

Ngân sách nhà nước năm 2020

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

24/7/2020

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

từ ngày
 hợp đồng có hiệu lực

Tổng

17.290.500

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: