Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo mời thầu Gói thầu số 16: Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 6

(24/07/2020)

 

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 16: Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 6.

- Loại gói thầu:Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 22.935.692 đồng (Số tiền bằng chữ:Hai mươi hai triệu, chín trăm  ba mươi lăm nghìn, sáu trăm chín mươi hai đồng).

- Nội dung chính của gói thầu:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ gói thầu xây lắp số 6.

2. Tên dự án: Dự án Kho Dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1.

3. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

 Các tin đã đưa ngày: