Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gói thầu số 6

(08/07/2020)

  1. Tên dự án: Kho dự trữ Hà Giang.
  2. Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gói thầu số 6.
  3. Số thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 328/CDTHLS-TCKT ngày 03/7/2020.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
  5. Giá gói thầu: 30.086.236 đồng. (Bằng chữ: Ba Mươi triệu, không trăm tàm mươi sáu nghìn, hai trăm ba mươi sáu đồng).
  6. Giá trúng thầu: : 30.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn).
  7. Nhà thầu trúng thầu: Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng
  8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
  10. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 158/QĐ-CDTHLS ngày 08/7/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

 Các tin đã đưa ngày: