Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kế hoạch chào lại giá các gói thầu số 01 và 05 cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020

(13/07/2020)

 

THÔNG BÁO

1. Danh sách gói thầu và nhà thầu chào lại giá gói thầu tham dự:

 

Gói thầu (số)

Tên nhà thầu tham dự

Giá dự thầu đã được xếp hạng 1 (đồng)

01

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

11.550.000.000

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

11.550.000.000

05

Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

11.550.000.000

Công ty TNHH Vạn Lợi

11.550.000.000

 2. Thời gian, địa điểm và kế hoạch chào lại giá dự thầu:

2.1 Thời gian tổ chào lại giá:

Thời gian nộp chào lại giá: Đến trước 15h30 ngày 13/7/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian mở giá chào: 15h30’ ngày 13/7/2020.

Địa điểm: Văn phòng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa (số 572 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Biểu mẫu: Các nhà thầu chào lại giá dự thầu theo các biểu mẫu thuộc hồ sơ đề xuất tài chính: Mẫu số 11 và mẫu số 12 của Hồ sơ mời thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2020 ban  hành ngày kèm theo Quyết định số 499/QĐ-CDTTH ngày 09/6/2020 của Cục trưởng cục DTNN khu vực Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020, tổng số 06 gói thầu (Từ số 01 đến số 06).

2.2  Nhà thầu được mời chào lại giá: Là các nhà thầu xếp hạng 1 của gói thầu số 01 và số 05 theo quyết định số 593/QĐ-CDTTH ngày 11/7/2020 của Cục trưởng DTNN khu vực Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả xếp hạng nhà thầu các gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Cục DTNN khu vực Thanh Hóa. (Cụ thể nêu tại phụ lục kèm theo).

2. 3. Yêu cầu về giá chào: Giá chào lại giá không được vượt mức giá dự thầu nêu tại Hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu đối với gói thầu tham gia. (Cụ thể nêu tại phụ lục kèm theo).

Trường hợp nhà thầu không tham gia chào lại giá thì chúng tôi mặc nhiên coi như nhà thầu vẫn dùng giá đã dự thầu để làm căn cứ xét thầu theo quy định.

2.4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

2.5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho DTQG chậm nhất đến hết ngày 15/8/2020.

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa thông báo và kính mời các nhà thầu có tên tại mục 1 tham gia chào giá lại giá dự thầu theo yêu cầu ở mục 2 nêu trên./.

 Các tin đã đưa ngày: