Chi cục DTNN Tam Điệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp1.200 tấn gạo Dự trữ Quốc gia tại vùng kho Tam Điệp

(15/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Tổ 16, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  02293824384

 2. Tên dự toán:

Cung cấp nhân công bốc xếp1.200 tấn gạo Dự trữ Quốc gia tại vùng kho Tam Điệp Chi cục Dự trữ nhà nước Tam Điệp;

          Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 51 /QĐ-CCDTTĐ ngày 13 tháng 7 năm 2020

          3. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp

          4. Tổng dự toán: 99.600.000  đồng

          (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng)

 

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

TT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu

Cung cấp nhân công bốc xếp 1.200 tấn gạo Dự trữ Quốc gia tại vùng kho Tam Điệp Chi cục Dự trữ nhà nước Tam Điệp

99.600.000

NSNN – từ nguồn kinh phí nhập gạo DTQG    năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ 13/7 đến           16/7/ 2020

Trọn gói, không thay đổi giá trong quá trình thực hiện

Trong thời gian từ 17/7 đến 15/ 8/2020

Tổng dự toán

 

99.600.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: