Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo mời thầu gói thầu số 6: Công trình Kho Dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1

(20/07/2020)

 

          1. Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Bể nước ngầm; Trạm bơm; Hệ thống cấp thoát nước ngoài  nhà; Hệ thống chống sét tổng thể; Hệ thống phòng cháy chữa cháy và cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; Hệ thống điện ngoài nhà; Đường dây 22kV & Trạm biến áp 180kVA; Cổng tường rào; Sân đường, bồn hoa; Đường dân sinh và di chuyển cột điện (bao gồm chi phí hạng mục chung) công trình Kho Dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1.

- Loại gói thầu:

Xây lắp S Mua sắm hàng hóa 0  Phi tư vấn 0 Hỗn hợp0

- Giá gói thầu: 13.063.339.866 đồng (Số tiền bằng chữ:Mười ba tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm ba mươi chín nghìn, tám trăm sáu mươi sáu đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Dự án Kho Dự trữ Hà Giang.

3. Nguồn vốn: Đầu tư XDCB tập trung của ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian Phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 30 phút  ngày 23/7/2020 đến trước 08 giờ 30 ngày 03/8/2020.

7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

- Địa chỉ: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn; Số 186 - Đường Quang Trung - Phường Tân Quang - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

8. Thời điểm đóng thầu: 08h giờ 30 phút ngày 03/8/2020.

9. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 45 phút ngày 03/8/2020.

 Các tin đã đưa ngày: