Chi cục DTNN Lạng Giang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.050 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2020

(21/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

- Địa chỉ: xã Hương Lạc - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3881210;     - Fax: 0204 3881210

2. Tên dự toán: Dự toán kinh phí không tự chủ năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 29/QĐ-CCDTLG ngày 21/7/2020 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang.

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

5. Tổng dự toán: 81.900.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

TT

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.050 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2020

81.900.000

(Tám mươi mốt triệu chín trăm nghìn đồng chẵn)

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

23/7/2020

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: