Chi cục DTNN Việt Yên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp phục vụ nhập 1.100 tấn gạo tẻ nhập kho năm 2020

(21/07/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Yên

- Địa chỉ: Mai Thượng - Hương Mai - Việt Yên - Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3874292;   Fax: 02043874292

2. Tên dự án (gói thầu): Cung cấp dịch vụ  bốc xếp  phục vụ nhập 1.100 tấn gạo tẻ nhập kho năm 2020.

3. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Yên

4. Tổng mức đầu tư:   85.800.000 đồng ( Tám mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

5. Nguồn kinh Phí: Dự toán kinh phí không tự chủ năm 2020

B. Nội dung thông báo:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ nhập  1.100 tấn gạo tẻ  năm 2020

85.800.000 đ

(Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn )

NSNN

Chỉ định

thầu rút gọn

21/07/2020

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 14/08/2020

 Các tin đã đưa ngày: