Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của các gói thầu cung cấp 6.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(13/07/2020)

THÔNG BÁO

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-CDTHN ngày 13/7/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các gói thầu cung cấp 6.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020;

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của các gói thầu cung cấp 6.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 như sau:

1. Danh sách các nhà thầu có HSĐXKT đáp ứng yêu cầu:

Tên gói thầu

Tên nhà thầu

Điểm kỹ thuật đạt được

Số 01

1. Công ty CP lương thực Cao Lạng

980

2. Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

980

3. Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang

980

4. Công ty TNHH một thành viên Đức Thắng

980

5. Công ty TNHH Phát Tài

980

6. Công ty TNHH Phú Minh Hưng

980

7. Công ty TNHH Thủy Dương

980

8. Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương

980

9. Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thành Lợi

980

10. Công ty TNHH Vạn Lợi

980

Số 02

1. Công ty CP lương thực Cao Lạng

980

2. Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

980

3. Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang

980

4. Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

980

5. Công ty TNHH Liên Hạnh

980

6. Công ty TNHH một thành viên Đức Thắng

980

7. Công ty TNHH Phú Minh Hưng

980

8. Công ty TNHH Thủy Dương

980

9. Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương

980

10. Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thành Lợi

980

11. Công ty TNHH Vạn Lợi

980

Số 03

1. Công ty CP lương thực Cao Lạng

980

2. Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

980

3. Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang

980

4. Công ty TNHH Phú Minh Hưng

980

5. Công ty TNHH Thủy Dương

980

6. Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương

980

7. Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thành Lợi

980

8. Công ty TNHH Vạn Lợi

980

Số 04

1. Công ty CP lương thực Cao Lạng

980

2. Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

980

3. Công ty CP thương mại Minh Khai

980

4. Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang

980

5. Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

980

6. Công ty TNHH Hiệp Tài

980

7. Công ty TNHH một thành viên Đức Thắng

980

8. Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương

980

9. Công ty TNHH Vạn Lợi

980

Số 05

1. Công ty CP lương thực Cao Lạng

980

2. Công ty CP thương mại Minh Khai

980

3. Công ty TNHH Hưng Cúc

980

4. Công ty TNHH Phát Tài

980

5. Công ty TNHH Thủy Dương

980

6. Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương

980

7. Công ty TNHH Vạn Lợi

980

Số 06

1. Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

980

2. Công ty TNHH Hưng Cúc

980

3. Công ty TNHH một thành viên Đức Thắng

980

4. Công ty TNHH Thủy Dương

980

5. Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương

980

6. Công ty TNHH Vạn Lợi

980

Số 07

1. Công ty CP lương thực Cao Lạng

980

2. Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green

980

3. Công ty CP thương mại Minh Khai

980

4. Công ty TNHH Liên Hạnh

980

5. Công ty TNHH một thành viên Đức Thắng

980

6. Công ty TNHH Thủy Dương

980

7. Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương

980

8. Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thành Lợi

980

9. Công ty TNHH Vạn Lợi

980

2. Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:

a) Gói thầu số 02: Công ty TNHH Phát Tài

- Nội dung Hồ sơ dự thầu của gói thầu số 03

b) Gói thầu số 03: Công ty TNHH Phát Tài

- Nội dung Hồ sơ dự thầu của gói thầu số 02

c) Gói thầu số 06: Công ty CP lương thực Cao Lạng

- Nhà thầu chào sai địa điểm nhập hàng

3. Kế hoạch mở hồ sơ đề xuất về tài chính:

- Thời gian mở hồ sơ đề xuất tài chính: 8 giờ 30 ngày 14/7/2020.

- Địa điểm: Tại trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội. Địa chỉ: số 36 ngõ 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội thông báo để các nhà thầu biết, đồng thời kính mời các nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật có tên tại mục 2 đến tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính theo thời gian và địa điểm nêu trên./.Các tin đã đưa ngày: