Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xử lý diệt và phòng mối xâm hại tại Kho dự trữ Thái Học, Kho dự trữ Quán Phấn, Kho dự trữ Ba Lăm

(06/07/2020)

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

- Điện thoại/Fax: 02203.890.600 – 02203.890.870

- Mã số thuế: 0100787888-007

2. Tên gói thầu: Xử lý diệt và phòng mối xâm hại tại Kho dự trữ Thái Học, Chi cục DTNN Nam Thanh; Kho dự trữ Quán Phấn, Chi cục DTNN Tứ Lộc; Kho dự trữ Ba Lăm, Chi cục DTNN Kim Thi.

3. Giá gói thầu: 159.777.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng chẵn)

Giá gói thầu đã bao gồm các chi phí về vật tư, thiết bị, nhân công, quản lý khác và thuế GTGT .

4. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí bảo quản ngân sách nhà nước cấp năm 2020.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 9h ngày 07/7/2020 đến trước thời điểm đóng thầu 8h ngày 15/7/2020 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian tiến hành khảo sát thực tế và nộp báo giá: Từ 07/7/2020 đến trước 8h ngày 15/7/2020.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ 9h ngày 15/7/2020.

- Thời gian thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: Ngày 17/7/2020.

- Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 21/7/2020.

- Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và tiến hành ký kết hợp đồng: Từ ngày 22/7/2020 đến 24/7/2020.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: