Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo mời thầu Gói thầu số 11: Tư vấn LHSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSĐX gói thầu số 6

(06/07/2020)

 

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Tư vấn LHSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSĐX gói thầu số 6.

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 30.086.236 đồng (Số tiền bằng chữ:Ba mươi triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn, hai trăm ba mươi sáu đồng).

- Nội dung chính của gói thầu:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Dự án Kho Dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1.

3. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

 Các tin đã đưa ngày: