Chi cục DTNN Lạng Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sang bao, bốc xếp 160 tấn thóc Đông Xuân đóng bao và bốc vác 240 tấn thóc Đông Xuân đổ rời nhập kho DTQG năm 2020

(29/06/2020)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

Địa chỉ: xã Hương Lạc - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang

Điện thoại/fax: 0204 3881 210

Kết quả lựa chọn nhà thầu: 

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ sang bao, bốc xếp 160 tấn thóc ĐX đóng bao nhập kho DTQG năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

20.640.000

(Hai mươi triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)

20.640.000

(Hai mươi triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)

Dương Minh Quốc

Quyết định số 23/QĐ-CCDTLG ngày          

29/6/2020 của Chi cục DTNN Lạng Giang

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

2

Cung cấp dịch vụ bốc vác 240 tấn thóc ĐX đổ rời nhập kho DTQG năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

19.200.000

(Mười chín triệu hai trăm nghìn đồng)

19.200.000

(Mười chín triệu hai trăm nghìn đồng)

Dương Minh Quốc

Quyết định số 23/QĐ-CCDTLG ngày          

29/6/2020 của Chi cục DTNN Lạng Giang

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: