Chi cục DTNN Gia Lương thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp, sang bao, đóng bao 400 tấn thóc tẻ nhập kho vụ Đông Xuân năm 2020

(29/06/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục DTNN Gia Lương

- Địa chỉ: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223.668.224

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp, sang bao, đóng bao 400 tấn thóc tẻ nhập kho vụ ĐX năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 13/QĐ-CCDTGL ngày 26/6/2020 của Chi cục DTNN Gia Lương

4. Tổng dự toán: 40.200.000 đồng

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp, sang bao, đóng bao 200 tấn thóc nhập kho vụ ĐX năm 2020

25.200.000

(Hai mươi năm triệu hai trăm nghìn đồng)

NSNN cấp năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 29/6/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

2

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 200 tấn thóc đổ rời nhập kho vụ ĐX năm 2020

15.000.000

(Mười năm triệu đồng)

NSNN cấp năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 29/6/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: