Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Lựa chọn đơn vị bán đấu giá vật tư thu hồi nhà trụ sở Văn phòng Cục

(25/06/2020)

 

1. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị bán đấu giá vật tư thu hồi nhà trụ sở Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

2. Giá gói thầu: Giá gói thầu không vượt mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tương ứng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm, cụ thể là: 3,64 triệu đồng + 5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm (giá bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định)

3. Giá trúng thầu:

- Trường hợp đấu giá thành: 3,64 triệu đồng + 5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm;

- Trường hợp đấu giá không thành: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định được hưởng các chi phí hợp lý phát sinh (Chi phí đăng thông báo bán đấu giá trên báo in hoặc báo hình trung ương hoặc địa phương nơi có tài sản đấu giá, theo Hoá đơn tài chính do cơ quan Đăng tải phát hành và  các chi phí hợp lý khác có hóa đơn kèm theo) nhưng không vướt quá 3.640.000 đồng

(giá trên đã bao gồm các chi phí để thực hiện đấu giá tài sản)

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt tại điều 26 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

5. Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Số 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 291/QĐ-CDTHNN ngày 17/6/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ nhà trụ sở Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh./.

 Các tin đã đưa ngày: