Chi cục DTNN Yên Mô thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp 700 tấn thóc Đông xuân năm 2020 nhập kho DTQG

(25/06/2020)

        A. Thông tin chung:

          1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

          - Địa chỉ: Xã Mai Sơn - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình.

          - Điện thoại: 02293.869295.

          2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp 700 tấn thóc Đông xuân năm 2020 nhập kho DTQG.

          3. Các căn cứ:

- Quyết định số: 292/QĐ-CDTHNN ngày 17/6/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận và bảo quản thóc Đông xuân năm 2020 nhập kho dự trữ quốc gia.

          - Quyết định số: 39/QĐ-CCDTYM ngày 22/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp 700 tấn thóc Đông xuân năm 2020 nhập kho DTQG.

          B. Nội dung thông báo:

S

T

T

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu

tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp 700 tấn thóc Đông xuân năm 2020 nhập kho DTQG

84.000.000

NSNN

Chỉ

 định

thầu

 rút

 gọn

22/6/2020

theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến  trước ngày 15/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: