Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2020

(02/06/2020)

 

A. Thông tin chung:

1.  Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 0283.5109374 – 0283.5512589   Fax: 0283.5512591

2.  Tên dự án: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số 112/QĐ-CDTHCM ngày 02/6/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2020.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh

5. Tổng dự toán: 125.840.000đ

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

T

T

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2020.

125.840.000đ

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

 

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng

 

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II/2020

Trọn gói

70 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng giá gói thầu

125.840.000đ

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng).

 

 Các tin đã đưa ngày: