Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Ni tơ phục vụ bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2020

(02/06/2020)

 

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 02563 819070 ;     Fax: 02563 827 526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp Ni tơ

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 269/QĐ-CDTNB ngày 02/6/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Ni tơ phục vụ bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2020.

          4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

          5. Giá gói thầu: 146.934.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu triệu chín trăm ba mươi bốn nghìn đồng)

B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói
 thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
 lựa chọn nhà thầu

Thời gian
 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại
 hợp đồng

Thời gian
 thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp  Ni tơ

146.934.000

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

15/6/2020

Hợp đồng trọn gói

90 ngày từ ngày
 hợp đồng có hiệu lực

Tổng

146.934.000

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: