Chi cục DTNN Lâm Đồng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc, xếp 900 tấn gạo (gói thầu số 06) nhập kho năm 2020

(29/05/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng

- Địa chỉ: Số 01 Huỳnh Tấn Phát- Phường 11- TP. Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 0263 3 814073     ; Fax: 02633 814073.

2. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc, xếp 900 tấn gạo (gói thầu số 06) nhập kho năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 48/QĐ-CCDTLĐ ngày  28/5/2020 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê nhân công bốc, xếp 900 tấn gạo (gói thầu số 06) nhập kho năm 2020.

4. Bên mời thầu: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng

5. Giá gói thầu: 67.500.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê nhân công bốc, xếp 900 tấn gạo (gói thầu số 06)  nhập kho năm 2020

67.500.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

 

Ngân sách Nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 5/2020

 

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhưng đảm bảo nhập xong trước ngày 30/6/2020

 

 

 Các tin đã đưa ngày: