Cục DTNN khu vực Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020

(29/05/2020)

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-CDTHN ngày 25/5/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội có nhu cầu đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 trên Trang thông tin điện tử - Tổng cục Dự trữ Nhà nước với nội dung cụ thể như sau:

1. Gói thầu số 01:

+ Số lượng: 1.000 tấn

+ Địa điểm nhập:  Đông Anh, Hà Nội

+ Tên các nhà thầu trúng thầu: Không có

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

 • Công ty CP lương thực Hà Tĩnh
 • Công ty TNHH Phát Tài
 • Công ty TNHH Thương mại Chương Tho

+ Lý do không trúng thầu : Tất cả hồ sơ dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu ( do giá dự thầu của tất cả các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã được phê duyệt)

2. Gói thầu số 02:

+ Số lượng: 900 tấn

+ Địa điểm nhập: Đông Anh, Hà Nội

+ Tên các nhà thầu trúng thầu: Không có

+ Danh sách nhà thầu không trúng thầu:

 • Công ty TNHH Phát Tài
 • Công ty TNHH Thương mại Chương Tho
 • Công ty TNHH Vạn Lợi

+ Lý do không trúng thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu ( do giá dự thầu của tất cả các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã được phê duyệt)

3. Gói thầu số 03:

+ Số lượng: 1.500 tấn

+ Địa điểm nhập: Từ Liêm, Hà Nội

+ Tên các nhà thầu trúng thầu: Không có

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu :

 • Công ty TNHH Thương mại Chương Tho
 • Công ty TNHH Vạn Lợi

+ Lý do không trúng thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu ( do giá dự thầu của tất cả các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã được phê duyệt)

4. Gói thầu số 04:

+ Số lượng: 1.000 tấn

+ Địa điểm nhập: Thanh Oai, Hà Nội

+ Tên các nhà thầu trúng thầu: Không có

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu :

 • Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam
 • Công ty TNHH Thương mại Chương Tho
 • Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Phương
 • Công ty TNHH Vạn Lợi

+ Lý do không trúng thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu ( do giá dự thầu của tất cả các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã được phê duyệt)

5. Gói thầu số 05:

+ Số lượng: 600 tấn

+ Địa điểm nhập: Chương Mỹ, Hà Nội

+ Tên các nhà thầu trúng thầu: Không có

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu :

 • Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam
 • Công ty TNHH Vạn Lợi

+ Lý do không trúng thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu ( do giá dự thầu của tất cả các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã được phê duyệt)

6. Gói thầu số 06:

+ Số lượng: 600 tấn

+ Địa điểm nhập: Mỹ Đức, Hà Nội

+ Tên các nhà thầu trúng thầu: Không có

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu :

 • Công ty CP lương thực Hà Tĩnh
 • Công ty CP Thương mại Minh Khai
 • Công ty CP TNHH Phú Minh Hưng

+ Lý do không trúng thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu ( do giá dự thầu của tất cả các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã được phê duyệt)

7. Gói thầu số 07:

+ Số lượng: 1.400 tấn

+ Địa điểm nhập: Phúc Thọ, Hà Nội

+ Nhà thầu trúng thầu:

 • Tên nhà thầu: Công ty CP Thương mại Minh Khai
 • Giá trúng thầu: 16.596.300.000 đồng

-    Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

-   Thời gian và thời hạn thực hiện hợp đồng: Tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho DTQG  xong trước ngày 30/6/2020

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu :

 • Công y TNHH Phú Minh Hưng

+ Lý do không trúng thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu ( do giá dự thầu của tất cả các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã được phê duyệt)

8. Gói thầu số 08:

+ Số lượng: 1.000 tấn

+ Địa điểm nhập:  TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

+ Tên các nhà thầu trúng thầu: Không có

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu :

 • Công ty TNHH Thương mại Chương Tho

+ Lý do không trúng thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu ( do giá dự thầu của tất cả các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã được phê duyệt)

 • Công ty TNHH Thủy Dương

+ Lý do không trúng thầu: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu ( không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật )

9. Gói thầu số 09:

+ Số lượng: 1.000 tấn

+ Địa điểm nhập: TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

+ Nhà thầu trúng thầu:

 • Tên nhà thầu : Công ty TNHH Thủy Dương
 • Giá trúng thầu: 11.970.000.000 đồng

-    Loại Hợp đồng : Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

-   Thời gian và thời hạn thực hiện hợp đồng: Tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho DTQG  xong trước ngày 30/6/2020

+ Danh sách các nhà thầu không trúng thầu :

 • Công ty TNHH Thương mại Chương Tho

+ Lý do không trúng thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu ( do giá dự thầu của tất cả các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã được phê duyệt).

 Các tin đã đưa ngày: