Chi cục DTNN Lạng Giang thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.000 tấn gạo vụ Đông Xuân nhập kho DTQG năm 2020

(29/05/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

- Địa chỉ: Xã Hương Lạc - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3881210;     - Fax: 0204 3881210

2. Tên dự toán: Dự toán kinh phí không tự chủ năm 2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 18/QĐ-CCDTLG ngày 29/5/2020 của Chi cục trưởng chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang.

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

5. Tổng dự toán: 78.000.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.000 tấn gạo vụ Đông Xuân nhập kho DTQG năm 2020

78.000.000

(Bảy mươi tám triệu đồng chẵn)

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

01/6/2020

Trọn gói

Trong tháng 6/2020

 Các tin đã đưa ngày: