Cục DTNN khu vực Bắc Thái thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Cung cấp gạo dự trữ quốc gia năm 2020

(22/05/2020)

 

            1.Tên dự án: Cung cấp gạo dự trữ quốc gia năm 2020

            2.Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01;  nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đại Từ;

- Gói thầu số 03;  nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình;

- Gói thầu số 04; nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình;

- Gói thầu số 05;  nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên;

- Gói thầu số 06; nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên;

- Gói thầu số 07; nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành Phố Thái Nguyên;

- Gói thầu số 08;  nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành Phố Thái Nguyên;

3. Số thông báo mời thầu: Gồm 08 gói thầu (gói thầu số 01;02;03;04;05;06;07 và 08) đã được đăng tải trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia ngày 17/4/2020 cụ thể như sau:

Gói thầu số 01 Thông báo số 20200440499; Gói thầu số 02 Thông báo số 20200440537; Gói thầu số 03 Thông báo số 20200440553; Gói thầu số 04 Thông báo số 20200440569; Gói thầu số 05 Thông báo số 20200440580; Gói thầu số 06; Thông báo số 20200440592; Gói thầu số 07 Thông báo số 2020044609; Gói thầu số 08 Thông báo số 20200440623.

4. Tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh: 107.730.000.000đ (Một trăm linh bảy tỷ, bảy trăm ba mươi triệu đồng)( QĐ số: 252/QĐ-TCDT ngày 11/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc điều chỉnh kế hoạch LCNT cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020; gồm 08 gói thầu (gói thầu số 01;02;03;04;05;06;07 và 08) cụ thể như sau:

4.1. Giá gói thầu số 01: 12.209.400.000đ ( Mười hai tỷ, hai trăm linh chín triêu, bốn trăm nghìn đồng);

4.2. Giá gói thầu số 02: 10.533.600.000đ; Bằng chữ: (Mười tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng);

4.3. Giá gói thầu số 03; 13.765.500.000đ; Bằng chữ: ( Mười ba tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng);

4.4. Giá gói thầu số 04; 13.765.500.000 đ; Bằng chữ: ( Mười ba tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng);

4.5. Giá gói thầu số 05: 14.603.400.000đ; Bằng chữ: ( Mười bốn tỷ, sáu trăm linh ba triệu, bốn trăm nghìn đồng);

4.6. Giá gói thầu số 06: 12.927.600.000đ; Bằng chữ: ( Mười hai tỷ, chín trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng);

4.7. Giá gói thầu số 07: 14.124.600.000đ; Bằng chữ: ( Mười bốn tỷ, một trăm hai mươi tư triệu, sáu trăm nghìn đồng);

4.8. Giá gói thầu số 08: 15.800.400.000đ; Bằng chữ: ( Mười lăm tỷ, tám trăm triệu, bốn trăm nghìn đồng).

* Giá gói thầu là giá đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì  và giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ.

5. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu: 81.375.451.500đ ( Tám mươi mốt tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi mốt nghìn, năm trăm đồng ); gói thầu số 01;03;04;05;06 và 07) cụ thể như sau:

5.1 Giá trúng thầu gói thầu số 01: 12.208.329.000đ; Bằng chữ: (Mười hai tỷ, hai trăm linh tám triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn đồng);

5.2. Giá trúng thầu gói thầu số 03: 13.764.292.500đ; Bằng chữ: ( Mười ba tỷ, bảy trăm sáu mươi tư triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn, năm trăm đồng);

5.4. Giá trúng thầu gói thầu số 04: 13.765.500.000đ; Bằng chữ: ( Mười ba tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng);

5.5. Giá trúng thầu gói thầu số 05: 14.596.995.000 đ; Bằng chữ: ( Mười bốn tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng);

5.6. Giá trúng thầu gói thầu số 06: 12.921.930.000 đ; Bằng chữ: ( Mười hai tỷ, chín trăm hai mươi mốt triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng);

5.7. Giá trúng thầu gói thầu số 07: 14.118.405.000 đ; Bằng chữ: ( Mười bốn tỷ, một trăm mười tám triệu, bốn trăm linh năm nghìn đồng);

*Giá trúng thầu là giá đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng và giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ quốc gia.

 6. Nhà thầu trúng thầu:

TT

Tên gói thầu

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu*

( đồng)

 

1

Gói thầu số 01

Công ty TNHH Thủy Dương

12.208.329.000

2

Gói thầu số 03

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đông Phương

13.764.292.500

3

Gói thầu số 04

Công ty TNHH Vạn Lợi

13.765.500.000

4

Gói thầu số 05

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

14.596.995.000

5

Gói thầu số 06

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

12.921.930.000

6

Gói thầu số 07

Công ty TNHH Phát Tài

14.118.405.000

* Giá trúng thầu là giá đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì  và giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời bảo đảm nhập gạo dự trữ quốc gia xong trước ngày 30/6/2020.

9. Quyết định số: 107/QĐ-CDTBT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số  01;03;04;05;06 và 07 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

 

10.Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

 

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

(đồng)

Ghi chú

(1)

 

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01

 

Gạo nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

 

Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2020 tại Nam Bộ; bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số: 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ Tài chính.

Được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2020 tại Nam Bộ

81.375.451.500đ Bằng chữ( Tám mươi mốt tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi mốt nghìn, năm trăm đồng )

( Giá đã bao gồm 5%  thuế giá trị gia tăng, có bao bì; Hàng giao trên phương tiện tại cửa kho dự trữ nơi Chi cục nhập hàng)

 

            * Danh sách các nhà thầu không trúng các gói thầu:

 

Số TT

Tên gói thầu, nhà thầu

Lý do nhà thầu không trúng thầu

1

Gói thầu số 01

 

1.1

Công ty TNHH Thương mại Chương Tho

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

1.2

Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

Nhà thầu xếp hạng thứ hai

2

Gói thầu số 03

 

2.1

Công ty TNHH Thương mại Chương Tho

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

2.2

Công ty TNHH Thủy Dương

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

2.3

Công ty TNHH Minh Thu

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

3

Gói thầu số 04

 

3.1

Công ty TNHH Thương mại Chương Tho

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

3.2

Công ty TNHH Thủy Dương

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

3.3

Công ty TNHH Minh Thu

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

4

Gói thầu số 05

 

5.1

Công ty TNHH Minh Thu

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

5.2

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

5

Gói thầu số 06

 

5.1

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

5.2

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

6

Gói thầu số 07

 

6.1

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp An Thịnh

Nhà thầu xếp hạng thứ hai

6.2

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh

Giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt

 

Kính mời các nhà thầu trúng thầu đến hoàn thiện ký kết hợp đồng cung cấp gạo dự trữ quốc gia năm 2020 tối đa không quá 05 ngày kể từ ngày thông báo trúng thầu tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, số 63 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đối với các nhà thầu không trúng thầu căn cứ thông báo để làm thủ tục giải tỏa tiền bảo đảm dự thầu./.

 Các tin đã đưa ngày: