Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020

(20/05/2020)

 

A. Thông tin chung:

  1. Tên cơ quan đăng thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long- phường 7- quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.35512585 - 35512586                                - Fax: 028.35512591

  1. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 101/QĐ-CDTHCM ngày 18/05/2020 và Quyết định số 102/QĐ-CDTHCM ngày 19/05/2020  của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TPHCM về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020.
  2. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Nội dung của kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Danh sách các nhà thầu trúng thầu

* Gói thầu: Số 1, cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Long An

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.

- Giá trúng thầu: 11.602.500.000đ (Mười một tỷ, sáu trăm lẻ hai triệu, năm trăm ngàn đồng). Giá đã bao gồm bao bì và 5% thuế GTGT.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời phải đảm bảo gạo nhập kho DTQG xong trước ngày 30/6/2020.

- Các thông tin khác: nhập tại kho Long An thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An (Khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).

* Gói thầu: Số 02, cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Long An

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kim Hằng.

- Giá trúng thầu: 11.550.000.000đ (Mười một tỷ, năm trăm năm muơi triệu đồng). Giá đã bao gồm bao bì và 5% thuế GTGT.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời phải đảm bảo gạo nhập kho DTQG xong trước ngày 30/6/2020.

- Các thông tin khác: nhập tại kho Long An thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An (Khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).

* Gói thầu: Số 03, cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Long An

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH XNK lương thực Bình Minh Hai.

- Giá trúng thầu: 11.580.450.000đ (Mười một tỷ, năm trăm tám mươi triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng). Giá đã bao gồm bao bì và 5% thuế GTGT.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời phải đảm bảo gạo nhập kho DTQG xong trước ngày 30/6/2020.

- Các thông tin khác: nhập tại kho Long An thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An (Khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).

* Gói thầu: Số 04, cung cấp 900 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Đồng Nai

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hiệp Phát Hưng.

- Giá trúng thầu: 10.565.100.000đ (Mười tỷ, năm trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm ngàn đồng). Giá đã bao gồm bao bì và 5% thuế GTGT.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời phải đảm bảo gạo nhập kho DTQG xong trước ngày 30/6/2020.

- Các thông tin khác: nhập tại kho Đồng Nai thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Nai (Ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Đinh Quán, tỉnh Đồng Nai).

* Gói thầu: Số 05, cung cấp 900 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Đồng Nai

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kim Hằng.

- Giá trúng thầu: 10.536.750.000đ (Mười tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng). Giá đã bao gồm bao bì và 5% thuế GTGT.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời phải đảm bảo gạo nhập kho DTQG xong trước ngày 30/6/2020.

- Các thông tin khác: nhập tại kho Đồng Nai thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Nai (Ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Đinh Quán, tỉnh Đồng Nai).

* Gói thầu: Số 06, cung cấp 900 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Đồng Nai

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kim Hằng.

- Giá trúng thầu: 10.631.250.000đ (Mười tỷ, sáu trăm ba mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng). Giá đã bao gồm bao bì và 5% thuế GTGT.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời phải đảm bảo gạo nhập kho DTQG xong trước ngày 30/6/2020.

- Các thông tin khác: nhập tại kho Đồng Nai thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Nai (Ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Đinh Quán, tỉnh Đồng Nai).

* Gói thầu: Số 07, cung cấp 800 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Đồng Nai

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kim Hằng.

- Giá trúng thầu: 9.408.000.000đ (Chín tỷ, bốn trăm lẻ tám triệu đồng). Giá đã bao gồm bao bì và 5% thuế GTGT.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời phải đảm bảo gạo nhập kho DTQG xong trước ngày 30/6/2020.

- Các thông tin khác: nhập tại kho Đồng Nai thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Nai (Ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Đinh Quán, tỉnh Đồng Nai).

2. Danh sách các nhà thầu không trúng thầu

* Gói thầu: Số 1, cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Long An

- Công ty TNHH XNK Lương thực Bình Minh Hai: Gói thầu tham dự không có giá thấp nhất.

- Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh: Gói thầu tham dự không có giá thấp nhất.

- Công ty TNHH Kim Hằng: Cùng xếp hạng nhất nhưng đã đồng ý giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời thực hiện gói thầu này

* Gói thầu: Số 2, cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Long An

- Công ty TNHH XNK Lương thực Bình Minh Hai: Gói thầu tham dự không có giá thấp nhất.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời: Gói thầu tham dự không có giá thấp nhất.

* Gói thầu: Số 3, cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Long An

- Công ty TNHH Kim Hằng: Gói thầu tham dự không có giá thấp nhất.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời: gói thầu tham dự không có giá thấp nhất.

* Gói thầu: Số 4, cung cấp 900 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Đồng Nai

- Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng: Không có bảo đảm dự thầu.

- Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc: Không có bảo đảm dự thầu.

* Gói thầu: Số 5, cung cấp 900 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Đồng Nai

- Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng: Không có bảo đảm dự thầu.

- Công ty TNHH Hiệp Phát Hưng: Gói thầu tham dự không có giá thấp nhất.

* Gói thầu: Số 6, cung cấp 900 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Đồng Nai

- Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng: Gói thầu tham dự không có giá thấp nhất.

- Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc: Không có bảo đảm dự thầu.

- Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh: Gói thầu tham dự không có giá thấp nhất.

* Gói thầu: Số 7, cung cấp 800 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Đồng Nai

- Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng: Không có bảo đảm dự thầu.

- Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc: Gói thầu tham dự không có giá thấp nhất.

 Các tin đã đưa ngày: