Chi cục DTNN Sa Đéc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020

(20/05/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Sa Đéc

- Địa chỉ: số 25/9 – QL80, phường 2, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: 02773.864.090 – Fax: 02773.865.590.        

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Sa Đéc.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 70/QĐ-CCDTNNSĐ ngày 18/5/2020 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Sa Đéc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Sa Đéc.

4. Tên chủ đầu tư:  Chi cục Dự trữ Nhà nước Sa Đéc

5. Tổng mức đầu tư: 142.500.000.000 đồng, (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng)

          B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại Chi cục DTNN Sa Đéc

142.500.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng./.

Giá gói thầu đã

bao gồm thuế giá trị gia tăng, hóa đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan.

Ngân sách nhà nước năm 2020.

Chỉ định thầu rút gọn

Ngay khi có kế hoạch  được phê duyệt

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020

 

 Các tin đã đưa ngày: