Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu nhân công kê lót 3.100 tấn thóc nhập kho năm 2020

(06/04/2020)

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn.

Địa chỉ: xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.388210;                 Fax: 0256.3882107

2. Tên gói thầu: Nhân công kê lót 3.100 tấn thóc nhập kho năm 2020

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nhân công kê lót 3.100 tấn thóc nhập kho năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

71.520.000

71.520.000

Hợp tác xã Bốc xếp Quy Nhơn

Quyết định số           30/QĐ-CCDTTS   ngày 06/4/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/8/2020

 Các tin đã đưa ngày: