Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng và hạng mục liên quan kho lương thực - Kho Dự trữ Đức Lý thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

(01/04/2020)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 02283 673 998;  Fax: 02283 842 081

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

(Công trình)

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu (số KHLCNT)

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(triệu đồng)

Giá trúng thầu 3

(triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Cải tạo, nâng cấp hạ tầng và hạng mục liên quan kho lương thực - Kho Dự trữ Đức Lý thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

 

Gói thầu số 4: Kiểm toán, quyết toán công trình hoàn thành

 

20190603505-01

 

Chỉ định thầu rút gọn

52,8

52,8

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Châu Á.

Trọn gói

30 ngày

Quyết định số 160/QĐ-CDTHNN ngày 30/3/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

 Các tin đã đưa ngày: