Công văn số 447/TCDT-KH ngày 03/04/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc tham khảo giá vật tư, thiết bị nhập kho dự trữ quốc gia

(03/04/2020)

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

----------------------------

Số: 447/TCDT-KH

V/v tham khảo giá vật tư, thiết bị

nhập kho dự trữ quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------------

 

Hà Nội, ngày  03 tháng 4 năm 2020

 

    

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị sản xuất, các đại lý được ủy quyền bán hàng

tại Việt Nam và các đơn vị kinh doanh các sản phẩm:

- Máy khoan phá bê tông;

- Thiết bị phóng dây cứu hộ;

- Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng);

- Máy phát điện các loại (136-150 KVA, 50-60 KVA và 30-40 KVA);

- Xuồng cao tốc các loại (DT1, DT2, DT3 và DT4);

- Thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh;

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhu cầu mua 06 danh mục mặt hàng nêu trên với số lượng lớn phục vụ mục tiêu dự trữ quốc gia.

Đề nghị các đơn vị sản xuất, các đại lý được ủy quyền bán hàng tại Việt Nam và các đơn vị kinh doanh quan tâm đến việc cung cấp các sản phẩm trên cho biết về giá chào bán tại thời điểm hiện nay với chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng và các điều kiện thương mại (giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành), cụ thể như sau: 

1. Chủng loại, tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật quy định cho từng mặt hàng:

STT

Danh mục mặt hàng

Chủng loại, tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật

1

Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng)

Phụ lục 01

2

Máy phát điện các loại (136-150 KVA, 50-60 KVA, 30-40 KVA)

Phụ lục 02

3

Thiết bị phóng dây cứu hộ

Phụ lục 03

4

Máy khoan phá bê tông

Phụ lục 04

5

Xuồng cao tốc các loại ( DT1, DT2, DT3 và DT4);

Phụ lục 05

6

Thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh;

Phụ lục 06

 (các tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Dự trữ Nhà nước gdsr.gov.vn)

(*) Các cơ quan, đơn vị chào giá nêu rõ: các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng theo các TCCS, QCVN của Bộ Tài chính và các chỉ tiêu kỹ thuật khác (nếu có).

2. Thông tin cần tham khảo thêm về các sản phẩm nêu trên:

- Hãng sản xuất, xuất xứ của sản phẩm được chào giá;

- Hãng sản xuất thuộc quốc gia nào trong khối G7 và nơi sản xuất sản phẩm thuộc quốc gia nào (i.Sản phẩm được sản xuất tại các quốc gia thuộc khối G7; ii.Sản phẩm được sản xuất tại các quốc gia khác không thuộc khối G7).

3. Địa điểm giao hàng: Hàng giao trên phương tiện bên bán, tại cửa kho dự trữ quốc gia trên địa bàn các tỉnh trong cả nước.

4. Điều kiện thanh toán: Chuyển khoản, sau khi hàng đã nhập vào kho dự trữ quốc gia.

5. Thời hạn gửi báo giá: Trước ngày 15/4/2020.

6. Nơi nhận báo giá: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Số 4 – Ngõ Hàng Chuối 1 – Phạm Đình Hổ – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Tel: 84 – 4 37625647

Email: nguyenthutrang@gdsr.gov.vn hoặc trangdtqg@gmail.com

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Vụ KH (5 bản).

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lê Văn Thời

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

----------------

Số:           /TCDT-KH

V/v tham khảo giá vật tư, thiết bị

nhập kho dự trữ quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------------

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2020

    

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị sản xuất, các đại lý được ủy quyền bán hàng

tại Việt Nam và các đơn vị kinh doanh các sản phẩm:

- Máy khoan phá bê tông;

- Thiết bị phóng dây cứu hộ;

- Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng);

- Máy phát điện các loại (136-150 KVA, 50-60 KVA và 30-40 KVA);

- Xuồng cao tốc các loại (DT1, DT2, DT3 và DT4);

- Thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh;

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhu cầu mua 06 danh mục mặt hàng nêu trên với số lượng lớn phục vụ mục tiêu dự trữ quốc gia.

Đề nghị các đơn vị sản xuất, các đại lý được ủy quyền bán hàng tại Việt Nam và các đơn vị kinh doanh quan tâm đến việc cung cấp các sản phẩm trên cho biết về giá chào bán tại thời điểm hiện nay với chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng và các điều kiện thương mại (giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành), cụ thể như sau: 

1. Chủng loại, tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật quy định cho từng mặt hàng:

STT

Danh mục mặt hàng

Chủng loại, tiêu chuẩn đặc tính kỹ thuật

1

Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng)

Phụ lục 01

2

Máy phát điện các loại (136-150 KVA, 50-60 KVA, 30-40 KVA)

Phụ lục 02

3

Thiết bị phóng dây cứu hộ

Phụ lục 03

4

Máy khoan phá bê tông

Phụ lục 04

5

Xuồng cao tốc các loại ( DT1, DT2, DT3 và DT4);

Phụ lục 05

6

Thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh;

Phụ lục 06

 (các tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Dự trữ Nhà nước gdsr.gov.vn)

(*) Các cơ quan, đơn vị chào giá nêu rõ: các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng theo các TCCS, QCVN của Bộ Tài chính và các chỉ tiêu kỹ thuật khác (nếu có).

2. Thông tin cần tham khảo thêm về các sản phẩm nêu trên:

- Hãng sản xuất, xuất xứ của sản phẩm được chào giá;

- Hãng sản xuất thuộc quốc gia nào trong khối G7 và nơi sản xuất sản phẩm thuộc quốc gia nào (i.Sản phẩm được sản xuất tại các quốc gia thuộc khối G7; ii.Sản phẩm được sản xuất tại các quốc gia khác không thuộc khối G7).

3. Địa điểm giao hàng: Hàng giao trên phương tiện bên bán, tại cửa kho dự trữ quốc gia trên địa bàn các tỉnh trong cả nước.

4. Điều kiện thanh toán: Chuyển khoản, sau khi hàng đã nhập vào kho dự trữ quốc gia.

5. Thời hạn gửi báo giá: Trước ngày 15/4/2020.

6. Nơi nhận báo giá: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Số 4 – Ngõ Hàng Chuối 1 – Phạm Đình Hổ – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Tel: 84 – 4 37625647

Email: nguyenthutrang@gdsr.gov.vn hoặc trangdtqg@gmail.com

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Vụ KH (5 bản).

 

 

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH

 

(Đã ký)

 

Khiếu Thị Hương

 

 Các tin đã đưa ngày: