Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 4.500 tấn gạo vụ Đông xuân 2020 nhập kho DTQG

(03/04/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, KCN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ;

Điện thoại:        0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

2. Tên dự toán: Thuê bốc xếp 4.500 tấn gạo vụ Đông xuân 2020 nhập kho dự trữ quốc gia.

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số ...../QĐ-CCDTCT ngày 31/3/2020 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê bốc xếp 4.500 tấn gạo vụ Đông xuân 2020 nhập kho dự trữ quốc gia.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 405.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh năm triệu đồng).

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định của nhà nước; tai nạn rủi ro và các chi phí khác liên quan đến quá trình bốc xếp hàng nhập kho)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê bốc xếp 4.500 tấn gạo vụ Đông xuân 2020 nhập kho dự trữ quốc gia

405.000.000

Ngân sách Nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo Khoản 2, Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 4/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/6/2020

 

Tổng cộng

405.000.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: