Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn thông báo lựa chọn nhà thầu cung cấp Nhân công kê lót bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2020

(01/04/2020)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn.

- Địa chỉ: KV 6, P. Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 0256 3841159

2. Tên gói thầu: Kê lót bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2020.  

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 24/QĐ-CCDTQNH ngày 30/3/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nhân công kê lót bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2020.   

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

TT

 

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Kê lót bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2020.

59.520.000

Ngân sách nhà nước cấp năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 30/3/2020

đến 05/4/2020

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày  hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/7/2020

 Các tin đã đưa ngày: