Chi cục DTNN Lý Nhân thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 500.000kg gạo xuất kho dự trữ năm 2020 tại vùng kho Ba Đa nhà trúng thầu Châu Giang

(21/01/2020)

          1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 500.000kg gạo xuất kho dự trữ năm 2020 tại vùng kho Ba Đa.

          2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 500.000kg gạo xuất kho dự trữ năm 2020 tại vùng kho Ba Đa.

          3. Giá gói thầu: 41.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu đồng)

          4. Giá trúng thầu: Gói thầu: 41.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu đồng)

          5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

          6. Nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH kinh doanh thương mại Châu Giang

Địa chỉ: Xóm 15 Xã Ngĩa An – huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định.

7. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 02/QĐ-CCDTLN ngày 11/01/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 500.000kg gạo xuất kho dự trữ năm 2020 tại vùng kho Ba Đa” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn./.Các tin đã đưa ngày: