Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở và hạng mục phụ trợ - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

(17/10/2019)

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228 3845 149           - Fax: 0228 3842 081.

2. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở và hạng mục phụ trợ - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;   

3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 436/QĐ-CDTHNN ngày 16/10/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở và hạng mục phụ trợ - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư: 169.100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín triệu một trăm nghìn đồng chẵn).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch Lựa chọn nhà thầu:

 

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Gói thầu xây lắp

 

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu thi công xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở và hạng mục phụ trợ - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

    

    

157.135.896

 

 

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 10
năm 2019

Trọn gói

30 ngày

 

Tổng cộng

(Làm tròn):

157.135.000

 

 

 

 

 

 

 

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy triệu một trăm ba mươi năm nghìn đồng)

 Các tin đã đưa ngày: