Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà bảo quản thiết bị và chống thấm sảnh, sê nô kho số 4

(17/10/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3889669. Fax: 058.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 230 /QĐ-CDTNTB ngày      15/10/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà bảo quản thiết bị và chống thấm sảnh, sê nô kho số 4.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư:  389.946.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu xây lắp số 1: Cải tạo, sửa chữa nhà bảo quản thiết bị và chống thấm sảnh, sê nô kho số 4.

353.561.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 10 năm 2019

Trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1

11.221.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 10 năm 2019

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp số 1

Tổng giá các gói thầu

364.782.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: