Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, sửa chữa nhà bảo quản thiết bị và chống thấm sảnh, sê nô kho năm 2019

(18/10/2019)

Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên công trình

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận

Lập hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

10.972.0000

10.972.000

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Nhật Long

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

Quyết định số 218/QĐ-CDTNTB ngày 04/10/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

2

Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

4.000.000

4.000.000

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Hoàng Phát

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số 221/QĐ-CDTNTB ngày 08/10/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

3

 

 

 

 

 

Gói thầu xây lắp số 1: Cải tạo, sửa chữa nhà bảo quản thiết bị và chống thấm sảnh, sê nô kho số 4

 

 

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

353.561.000

353.561.000

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại - Tư vấn Xây dựng điện Hoàng Quân

 

 

 

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

Quyết định số        /QĐ-CDTNTB ngày     16/10/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 

 

 

 

 

4

Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1

 

Chỉ định thầu rút gọn

11.221.000

11.221.000

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Việt Sơn

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

Quyết định số        /QĐ-

CDTNTB  ngày 16/10/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

1 Ghi theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

2 Ghi theo số thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

3 Ghi theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với thông tin về nhà thầu trúng thầu cần nêu rõ tên thành viên đứng đầu và các thành viên còn lại trong trường hợp là liên danh.

4 Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người phê duyệt.

 Các tin đã đưa ngày: