Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị dự án nâng cấp cải tạo điểm kho Dự trữ Quốc gia

(21/10/2019)

 

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

2. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Đức Lý thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh. 

3. Quyết định đầu tư: Công văn số 1428/TCDT-TVQT ngày 03/10/2019 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc chuẩn bị dự án nâng cấp cải tạo điểm kho Dự trữ Quốc gia.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư khái toán: 14.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ chín trăm triệu đồng chẵn).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước; Nguồn tiết kiệm phí năm 2019.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

Số TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

tạm tính
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

1

Gói thầu số 1: Khảo sát địa chất, công trình: Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Đức Lý thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

150.000.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 10 năm 2019

Trọn gói

10 ngày

Gói thầu số 2: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Đức Lý thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

450.000.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 10 năm 2019

Trọn gói

15 ngày

 

Tổng cộng

600.000.000

 

 

 

 

 

                                              (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn)

 Các tin đã đưa ngày: