Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 720 tấn gạo nhập kho năm 2018 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2019

(04/10/2019)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang

Địa chỉ: Thôn 10 – xã Hương Lạc – huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang

Điện thoại/fax: 0204 3881210

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 720 tấn gạo nhập kho năm 2018 thuộc kế hoạch xuất bán năm 2019

Số: 135/TB-CCDTLG ngày 02/10/2019

Chỉ định thầu rút gọn

50.400.000đ

(Bằng chữ: Năm mươi triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

50.400.000đ

(Bằng chữ: Năm mươi triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

Tổ bốc xếp Thành phố Bắc Giang

Trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/10/2019

Số: 29/QĐ-CCDTLG ngày 03/10/2019

 Các tin đã đưa ngày: