Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 1 công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng và hạng mục liên quan kho lương thực - Kho Dự trữ Đức Lý

(11/07/2019)

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 02283 673 998;  Fax: 02283 842 081

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu (số KHLCNT)2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(triệu đồng)

Giá trúng thầu 3

(triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Cải tạo, nâng cấp hạ tầng và hạng mục liên quan kho lương thực - Kho Dự trữ Đức Lý thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam

Ninh

Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 1 công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng và hạng mục liên quan kho lương thực - Kho Dự trữ Đức Lý thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

20190603

505-01

Chỉ định thầu rút gọn

9.550.843

9.550.000

Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng

Trọn gói

60 ngày

Quyết định số 297 /QĐ-CDTHNN ngày 10/7/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

                                                                   Nam Định, ngày      tháng 7 năm 2019

    Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

 

1 Ghi theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

2 Ghi theo số thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

3 Ghi theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với thông tin về nhà thầu trúng thầu cần nêu rõ tên thành viên đứng đầu và các thành viên còn lại trong trường hợp là liên danh.

4 Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người phê duyệt.

 Các tin đã đưa ngày: