Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, nâng cấp hạ tầng và hạng mục liên quan kho lương thực Kho dự trữ Đức Lý - Lý Nhân

(09/07/2019)

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228 3845 149           - Fax: 0228 3842 081.

2. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng và hạng mục liên quan kho lương thực Kho dự trữ Đức Lý - Lý Nhân thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;   

3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 238/QĐ-CDTHNN ngày 03/6/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng và hạng mục liên quan kho lương thực Kho dự trữ Đức Lý - Lý Nhân thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư khái toán: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch Lựa chọn nhà thầu:

 

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Gói thầu xây lắp

2.528.111.284

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 1: Thi công đường giao thông quanh kho, hệ thống chống sét, PCCC, thoát nước, chống mối; Cung cấp, lắp đặt thiết bị của Kho lương thực

2.528.111.284

NSNN

Đấu thầu rộng rãi, trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III
năm 2019

Trọn gói

210 ngày

II

Các gói thầu tư vấn

121.228.557

 

 

 

 

 

 

2

Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu số 1.

9.550.843

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III
năm 2019

Trọn gói

60 ngày

3

Gói thầu số 3: Giám sát thi công Gói thầu số 1;

58.877.714

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III
năm 2019

Trọn gói

Theo tiến độ Gói thầu số 1

4

Gói thầu số 4:

Kiểm toán, quyết toán công trình hoàn thành

52.800.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý I
năm 2020

Trọn gói

30 ngày

 

Tổng cộng: I + II

2.649.339.841

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: