Chi cục DTNN Thiệu Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2019

(04/06/2019)

 

1. Tên gói thầu: Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch  năm 2019

2. Giá gói thầu: 104.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm linh tư triệu đồng).

3. Giá trúng thầu: 104.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm linh tư triệu đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan, hàng giao tại kho Thiệu Phú thuộc Chi cục DTNN Thiệu Yên

4. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Minh Thu

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành xong trước ngày 10/6/2019.

7. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 37/QĐ-CCDTTY ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Thiệu Yên

8. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

TT

Danh mục hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

2

3

4

5

6 = 4x5

7

1

Bao bì

Cái

26.000

           

4.000

104.000.000

 

Cộng

104.000.000

 

 

 Các tin đã đưa ngày: