Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển bằng đường biển 5.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên

(15/05/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:  Cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển bằng đường biển 5.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên.

B. Nội dung chính:

STT

Tên dự án

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá lựa chọn

Đơn vị được lựa chọn

Quyết định phê duyệt(4)

Loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển bằng đường biển 5.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên

Chỉ định trực tiếp

16.616.513.679 đồng

Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải quốc tế Vietrans

Quyết định số      187/QĐ-CDTĐB ngày 14/5/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thanh lý hợp đồng

 Các tin đã đưa ngày: