Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm khí Nitơ phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2019

(12/04/2019)

    THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A- Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

- Địa chỉ: Số 572 đường Nguyễn Trãi - Phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 02373.943.226,  Fax: 02373.943.225.

2. Loại dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 258/QĐ-CDTTH ngày 10/4/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm khí Nitơ phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2019.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa.

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm khí Nitơ phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2019

421.600.000 (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi mốt triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn).

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh

Từ ngày

19/4/2019

Hợp đồng Trọn gói

Xong trước ngày 01/7/2019

 Các tin đã đưa ngày: