Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch mời thầu: Cung cấp bao bì sợi PP phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2019

(12/04/2019)

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 02263.845150             - Fax: 02263.842081

2. Tên dự toán: Mua sắm công cụ, dụng cụ năm 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 184/QĐ-CDTHNN ngày 11/4/2019 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu “Cung cấp bao bì sợi PP phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2019” thuộc dự toán “mua sắm công cụ dụng cụ năm 2019”.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

5. Tổng mức đầu tư: 635.098.420 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi lăm triệu không trăm chín mươi tám nghìn bốn trăm hai mươi đồng)

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

“Cung cấp bao bì sợi PP phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2019”

635.098.420

NSNN- Phí nhập hàng DTQG năm 2019

Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng

Từ ngày 12/4/2019

Hợp đồng trọn gói

30 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: