Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo mời chào hàng: Cung cấp bao bì sợi PP phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2019

(12/04/2019)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Điện thoại/fax/email: 02263.845150       - Fax: 02263.842081

Mã số thuế: 0100787888010

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp bao bì sợi PP phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2019

- Loại gói thầu: 

 Xây lắp   [ ]          Mua sắm hàng hóa   [x]                   Phi tư vấn  [ ]                Hỗn hợp [ ]

- Giá gói thầu: 635.098.420 đồng

Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi lăm triệu không trăm chín mươi tám nghìn bốn trăm hai mươi đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 133.340 bao bì sợi Polypropylen (PP) phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2019 tại cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự toán: Mua sắm công cụ dụng cụ năm 2019

3. Nguồn vốn: NSNN - phí nhập hàng dự trữ quốc gia năm 2019

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 10h00 ngày 12/4/2019 đến 14h00 ngày 22/4/2019.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Tại http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng). Thời gian của bảo đảm dự thầu là 45 ngày kể từ ngày 22/4/2019.

10. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. Đối với những ngân hàng, tổ chức tín dụng đã kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là Hệ thống), nhà thầu thực hiện bảo lãnh dự thầu qua mạng. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng chưa có kết nối đến Hệ thống, nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng và đính kèm khi nộp E-HSDT. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cam kết nộp bản gốc bảo lãnh dự thầu theo quy định.

11. Thời điểm đóng thầu: 14h ngày 22/4/2019.

12. Thời điểm mở thầu: 15h ngày 22/4/2019.Các tin đã đưa ngày: