Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vệ sinh, kê lót sát trùng bảo quản ban đầu các ngăn kho nhập gạo năm 2019

(13/03/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên.

- Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm – huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253 874 127

- Quyết định số 12/QĐ-CCDTTN ngày 11/3/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên về việc phê duyệt danh mục dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh, kê lót sát trùng bảo quản ban đầu các ngăn kho nhập gạo năm 2019;

- Người ký quyết định: Ông Trần Mạnh Hùng – Chi cục trưởng

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ dịch vụ vệ sinh, kê lót sát trùng bảo quản ban đầu các ngăn kho nhập gạo năm 2019.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ dịch vụ vệ sinh, kê lót sát trùng bảo quản ban đầu các ngăn kho nhập gạo năm 2019

38.100.000

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia của cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

 

Tháng 3/2019

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/7/2019

 Các tin đã đưa ngày: