Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp Lựa chọn đơn vị bốc xếp 6.500 tấn gạo nhập kho Tuyên Quang

(13/03/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng  thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

- Địa chỉ: Số 186 đường Quang Trung – TP.Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073.874.968  - Fax: 02073.874.959

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị bốc xếp Lựa chọn đơn vị bốc xếp 6.500 tấn gạo nhập kho Tuyên Quang – Chi cục DTNN Tuyên Quang.

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

  4. Quyết định số 101/QĐ-TCDT ngày 13/3/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn, về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị bốc xếp 6.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2019 tại Chi cục DTNN Tuyên Quang;

5. Giá bốc xếp gạo là: 75.000đ/tấn

(Bẩy mươi lăm nghìn đồng trên một tấn)

Tổng giá trị gói thầu: 487.500.000 đồng

 (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng)

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn đơn vị bốc xếp 6.500 tấn gạo nhập kho Tuyê Quang-Chi cục DTNN Tuyên Quang

487.500.000

Phí nhập kho-nguồn kinh phí quản lý quỹ DTQG năm 2019

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Từ ngày 14/3/2019 đến hết ngày 28/3/2019

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày HĐ có hiệu lực đến ngày 15/6/2019

 Các tin đã đưa ngày: