Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua vật tư thiết bị nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

(21/12/2018)

1. Tên dự án: Mua vật tư thiết bị nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

2. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01: Mua 300 bộ nhà bạt cứu sinh loại 60 m2 nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng.

- Gói thầu số 02: Mua 200 bộ nhà bạt cứu sinh loại 60 m2 nhập kho dự trữ quốc gia thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ.

3. Số Thông báo mời thầu:

- Gói thầu số 01: Số 20180851218 ngày 23/8/2018.

- Gói thầu số 02: Số 20180851365 ngày 23/8/2018.

4. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 01: 7.200.000.000 đồng.

- Gói thầu số 02: 4.800.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu:

- Gói thầu số 01: 7.200.000.000 đồng.

- Gói thầu số 02: 4.800.000.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu:

- Gói thầu số 01: Công ty Cổ phần Thanh Sơn.

- Gói thầu số 02: Công ty Cổ phần Thanh Sơn

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 180 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành).

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 902/QĐ-TCDT ngày 19/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 500 bộ nhà bạt cứu sinh loại 60 m2 nhập kho dự trữ quốc gia.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

 

STT

Tên hàng hóa

Tính năng, thông số

kỹ thuật cơ bản

Đơn giá trúng thầu

(đồng/bộ)

Gói thầu

số 01

Mua 300 bộ

nhà bạt loại 60 m2

Theo quy định của

QCVN 09:2010/BTC

 

24.000.000

Gói thầu

số 02

Mua 200 bộ

nhà bạt loại 60 m2

Theo quy định của

QCVN 09:2010/BTC

 

24.000.000

 Các tin đã đưa ngày: