CỤC DTNN KHU VỰC TÂY NAM BỘ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học năm 2018

(04/12/2018)

Tên bên mời thầu: CỤC DTNN KHU VỰC TÂY NAM BỘ

Địa chỉ: Số 532, đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Điện thoại/fax/email: 0292.3883441          Fax: 0292.3824497

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

S

T

T

Tên

dự

án

Tên

gói

thầu    

Số

thông

báo

mời

thầu

Hình

thức

lựa

chọn

nhà

thầu

Giá

gói thầu 

Giá

trúng thầu

Nhà

thầu

trúng

thầu

Loại

hợp

đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

Quyết định

phê duyệt

1

 

 

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học năm 2018

 

Chỉ định thầu rút gọn (quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định

số 63/2014/ NĐ-P)

17.610.000

17.610.000

Vi tính Lê Huy

Trọn

gói

Trong vòng

20 ngày kể

từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

Số: 323/QĐ-

CDTTNB

ngày      03/12/2018

của Cục trưởng

Cục DTNN

khu vực

Tây Nam Bộ

 

 Các tin đã đưa ngày: