Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Làm gara để xe cán bộ nhân viên

(04/12/2018)

  1.  Tên gói thầu: Làm gara để xe cán bộ nhân viên Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.
  2. Số thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 681/CDTHLS-TCKT ngày 26/11/2018.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

         Giá gói thầu: 47.250.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

  1. Giá trúng thầu: : 46.500.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).
  2. Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng nhôm kính vật tư kim khí Phúc.
  3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

    8.Quyết định phê duyệt: Quyết định số 327/QĐ-CDTHLS ngày 04/12/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

 Các tin đã đưa ngày: